Met advisering in overleg...

MR&B beoogt de besluitvorming van klanten te verbeteren. MR&B gaat niet op de stoel van de klant zitten, maar helpt de klant om zelf een vraagstuk op te lossen. MR&B levert daartoe een inspanning. De klant blijft de beslissingen nemen en houdt de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat.

...van doel naar resultaat...

De advisering en ondersteuning kunnen zowel de strategie als de meer uitvoerende aspecten betreffen. Bij de strategie gaat het vooral om het vaststellen van doelen en acties om die doelen te bereiken. Bij de uitvoering staan vooral centraal de aansturing (plan en opdracht aan uitvoerenden), de beheersing cq controle (toetsen of de uitvoering volgens plan verloopt en de eventuele bijsturing) en de verantwoording (verslaglegging aan opdrachtgevers cq verantwoordelijken).

MR&B bekijkt vraagstukken vanuit twee invalshoeken: de financieel-economische (wat levert het beste resultaat op) en de administratief-organisatorische (wat/hoe doen we het en wat/hoe leggen we dat vast).

...met zo min mogelijk maar adequate vastleggingen...

MR&B vindt dat alleen moet worden vastgelegd wat nodig is voor een adequate besluitvorming, uitvoering (inclusief aansturing en beheersing) en verantwoording. Het gaat dan om de vervaardiging, cq de redactionele ondersteuning daarbij, van documenten die de organisatie en de activiteiten "in het juiste spoor houden". Daarbij staat transparantie centraal: al het noodzakelijke moet zo duidelijk en beknopt mogelijk worden vastgelegd.

...tegen evenwichtige tarieven

Voorafgaand aan werkzaamheden wordt eerst geïnventariseerd wat de problematiek is, op welke wijze MR&B bij de oplossing van dienst kan zijn en wat de kosten daarvan (ongeveer) zijn. Het eerste overleg en een kostenindicatie zijn gratis.

De kosten die MR&B in rekening brengt zijn gebaseerd op werkelijke urenbesteding. Daarbij gelden de volgende uurtarieven (exclusief btw):

  • advisering en adviesgerelateerde ondersteuning
  • redactionele activiteiten
  • secretariële en administratieve werkzaamheden alsook reistijd
    (incl. reiskosten)

€ 150,00
-  100,00
-    75,00


In bijzondere situaties zijn afwijkende tarieven of een vaste prijs voor bepaalde werkzaamheden bespreekbaar.

Op de werkzaamheden van MR&B zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden u bij offertes en op aanvraag kostenloos toegezonden.