Producten en diensten

De activiteiten als redacteur, beleidsmedewerker, toezichthouder en belegger vormen de basis voor de onderwerpen waarbij MR&B als adviseur en ondersteuner toegevoegde waarde kan bieden. Meer concreet kan daarbij worden gedacht aan de volgende producten en diensten.

Bedrijfsvoering en andere beheerprocessen

Hierbij gaat het vooral om de beoordeling (en optimalisering) van grootheden op de balans en resultatenrekening, organisatiestructuren, interne processen, managementinformatie en verantwoordingsdocumenten (zoals rapporten, periodieke verslagen, etc).

Overeenkomsten en soortgelijke documenten

In dit kader betreft het vooral de beoordeling (en verbetering) van (concepten van) overeenkomsten (inzake bijvoorbeeld koop, verkoop en beheer van vermogensbestanddelen), aanbiedingen van beleggingen cq investeringen (prospectussen) en pensioenvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld de beoordeling en optimalisering van service level agreements en soortgelijke vastleggingen van afspraken.

Externe publicaties

Hierbij kan worden gedacht aan de beoordeling en verbetering van te publiceren periodieke rapporten en verslagen (kwartaal-, halfjaar- en jaarverslagen), maar ook aan brochures, reclame-uitingen en/of daarmee vergelijkbare documenten.

Besluitvorming en overleg

MR&B kan intern dienen als klankbord en sparring partner en extern als (mede) gesprekspartner bij de contacten met derden zoals bijvoorbeeld bij gesprekken met externe accountants, juristen en/of andere specifieke deskundigen.

Eindproducten

De eindproducten van MR&B zullen veelal de vorm hebben van een document met bijvoorbeeld een probleemstelling, situatiebeschrijving, analyse en aanbevelingen. Het kan ook een (al dan niet door de klant opgesteld) bedrijfsdocument zijn waarin de aanbevelingen van MR&B zijn verwerkt en/of een memo met commentaar op een door de klant vervaardigd concept-bedrijfsdocument. Minder tastbaar als "product" zijn in het algemeen de bijdragen aan overleg dat is gericht op de oplossing van vraagstukken en/of de implementatie van genomen besluiten waarbij MR&B is betrokken.
Indien analyse en advies adequaat zijn geregeld, is MR&B ook beschikbaar voor alleen de redactionele begeleiding van de teksten met betrekking tot de hierboven vermelde onderwerpen.

Centraal bij dit alles staat dat MR&B de klant wil helpen zijn doelen zo goed mogelijk te realiseren.